Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

gawwwww
10:12
0092 7a73 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 03 2018

gawwwww
14:42
7301 5914 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viajoder joder
gawwwww
14:36
Reposted frommondomg mondomg viajoder joder
gawwwww
14:35
4322 9fd8 420
Reposted fromintryga intryga viajoder joder
gawwwww
14:31
gawwwww
14:31
Jeżeli On nie jest dla mnie, to kto jest?
— no kto?
Reposted frombesideyou besideyou viawetryagain wetryagain
gawwwww
14:25
4850 3583 420
Reposted fromloveandsex loveandsex viawetryagain wetryagain
gawwwww
14:23
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Reposted frompanikea panikea viavioloncelliste violoncelliste
gawwwww
14:01
4724 7587 420
Reposted fromkotowate kotowate viavioloncelliste violoncelliste
gawwwww
14:01
gawwwww
13:55
3848 93c4 420
Reposted fromoblivions oblivions viavioloncelliste violoncelliste
gawwwww
13:52
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavioloncelliste violoncelliste
gawwwww
13:51
2450 4374 420
gawwwww
13:48
6553 96ce 420
gawwwww
13:47
Gdyby teraz złapał mnie, mocno przyciągnął, byłabym jego od razu.
Reposted fromhardbitch hardbitch viaiamnotperfect iamnotperfect
gawwwww
13:47
6290 eb64
gawwwww
13:46
gawwwww
13:46
1531 2f46 420
Reposted fromModeleczka Modeleczka viaiamnotperfect iamnotperfect
gawwwww
13:46
Mogę do Ciebie przyjechać?
— 02:02
gawwwww
13:40
- Lubię, gdy jesteśmy tacy.
- Jacy?
- Szczęśliwi
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. II
Reposted frommefir mefir viaiamnotperfect iamnotperfect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl